top of page

MILJÖPOLICY

Sydlots ska vara en miljömedveten arbetsplats, där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

Sydlots ska arbeta för miljöhänsyn och ett integrerat synsätt avseende säkerhet, hälsa och miljö inom området skydd mot olyckor. Det vill säga uppgiften att förebygga olyckor. Av de olyckor som inträffar ska konsekvenserna minimeras så mycket som möjligt.

Sydlots skall i alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. 

Sydlots ska använda våra naturresurser med omsorg och sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara och återvinningsbara. Vi ska genom att ha en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar, samt övriga krav, som en miniminivå för våra prestationer.

Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet att bli bättre.

bottom of page